Vilkår for bruk av Renholdere.no

Vilkårene gjelder all bruk av Renholdere.no. Ved å benytte deg av Renholdere.no bekrefter du at du godtar disse vilkårene.

Endringer i vilkårene kan skje uten forvarsel. Ved fortsatt bruk av Renholdere.no etter endringer i vilkårene bekrefter du at du godtar de endrede vilkårene. Vilkårene ble sist endret 26.10.2022.

1. Om Renholdere.no

Formålet til Renholdere.no er å gjøre det enkelt for Renholdere.no sine brukere å komme i kontakt med en eller flere leverandører av renholdstjenester. Renholdere.no eies og drives av Leadly AS, org. nr 929 322 649.

Renholdere.no er gratis å bruke for brukeren.

2. Oppdragsforespørsler, kontaktskjema og lagring av data

Dersom brukeren sender inn en oppdragsforespørsel gjennom kontaktskjema på Renholdere.no blir forespørselen videreformidlet til en utvalgt leverandør av renholdstjenester. Leverandøren vil deretter kunne sende brukeren et tilbud på bakgrunn av opplysningene brukeren har oppgitt.

Utover dette blir ikke brukerens opplysninger utlevert til tredjepart, og brukerens data lagres og behandles som beskrevet i Renholdere.no sin personvernerklæring.

Dersom innsendte opplysninger er uriktige eller ufullstendige, for eksempel ved feil inntastet eller manglende telefonnummer, har Renholdere.no og leverandøren anledning til å rette opp eller supplere de innsendte opplysningene med bakgrunn i offentlig tilgjengelig informasjon om brukeren.

All kommunikasjon i etterkant av innsendt oppdragsforespørsel skjer direkte mellom brukeren og leverandøren gjennom kontaktinformasjonen brukeren har oppgitt i oppdragsforespørselen, det være seg telefon, epost eller andre kommunikasjonskanaler – også dersom brukeren er registrert i Reservasjonsregisteret. Renholdere.no kommuniserer ikke direkte med den enkelte bruker, og er ikke forpliktet til å besvare henvendelser fra brukeren.

3. Ansvar og Renholdere.no sin rolle opp mot leverandørene

Renholdere.no samarbeider med utvalgte leverandører av renholdstjenester.

Renholdere.no sin rolle er å sette brukere og leverandører i kontakt med hverandre. Renholdere.no er uavhengig av leverandørene, og er verken involvert i utarbeidelse av eventuelle tilbud eller i utførelse av tjenestene som omfattes av tilbudene. Renholdere.no garanterer ikke at tilbudene er de billigste eller beste som finnes i markedet, ei heller at alle forespørsler fører til at tilbud faktisk blir utarbeidet og sendt til brukeren.

All bruk av Renholdere.no skjer på brukerens eget ansvar. Renholdere.no er ikke en part i eventuelle avtaler som inngås mellom bruker og leverandør på bakgrunn av forespørsler innsendt gjennom Renholdere.no, og har intet ansvar for lovlighet, kostnad, egnethet, gjennomføring, forsinkelser, kvalitet, feil, tap eller andre forhold rundt avtalene. Brukeren skal holde Renholdere.no skadesløs for ethvert tap som påføres som følge av bruk av Renholdere.no.

Renholdere.no har ikke ansvar på vegne av verken brukeren eller leverandøren for eventuelle skattemessige eller avgiftsmessige forhold, det være seg skatt, merverdiavgift eller andre forhold, som måtte oppstå i forbindelse med leverandørens oppdragsutførelse eller brukerens betaling.

4. Innhold og materiale på Renholdere.no

Renholdere.no inneholder en rekke undersider og artikler med innhold som anses å kunne være relevant og interessant for brukeren. Innholdet er basert på velrenommerte kilder, og Renholdere.no etterstreber at innholdet skal være korrekt. Renholdere.no garanterer likevel ikke for innholdets riktighet, og brukeren har selv ansvar for å faktasjekke og kvalitetssikre alle opplysninger innhentet gjennom Renholdere.no.

Alle immaterielle rettigheter relatert til Renholdere.no inkludert, men ikke begrenset til domenenavn, tekstinnhold, logoer, varemerker, designelementer, tekniske løsninger og alt annet opphavsrettslig beskyttet materiale på Renholdere.no tilhører Leadly AS, og ingen form for ikke-kommersiell eller kommersiell bruk av disse er tillatt verken for brukere, leverandører eller tredjeparter.

Ingen form for ikke-kommersiell eller kommersiell bruk av tredjeparters immaterielle rettigheter inkludert, men ikke begrenset til varemerker, logoer og alt annet opphavsrettslig beskyttet materiale er tillatt, og Leadly AS kan ikke holdes ansvarlig for uberettiget bruk av disse.

5. Ikke tillatt bruk av Renholdere.no

Det er ikke tillatt å bruke Renholdere.no til å

  1. laste opp, publisere, sende på e-post eller på annen måte tilgjengeliggjøre eller videreføre innhold av støtende karakter inkludert, men ikke begrenset til trusler, sjikane, ærekrenkelser, rasistiske ytringer, hatefulle ytringer
  2. laste opp, publisere, sende på e-post eller på annen måte tilgjengeliggjøre eller videreføre ikke-etterspurt reklame, promoteringsmateriell, kjedebrev eller andre former for nettsøppel/spam.
  3. laste opp, publisere, sende på e-post eller på annen måte tilgjengeliggjøre eller videreføre datavirus eller annet materiale som er skadelig for datamaskiner.
  4. bryte seg inn i datasystemer, inkludert deler av Renholdere.no og tilhørende systemer.

Det er ikke tillatt å med viten og vilje oppgi uriktige opplysninger gjennom innsendt kontaktskjema på Renholdere.no eller gjennom andre kommunikasjonskanaler.

Det er ikke tillatt å bruke falsk identitet eller hevde seg berettiget til å handle på vegne av personer, bedrifter eller andre man ikke har fullmakt til å handle på vegne av.

Det er ikke tillatt å skaffe seg eller prøve å skaffe seg uberettiget tilgang til ikke-offentlige deler av Renholdere.no inkludert, men ikke begrenset til administrasjonspanel, redigeringsverktøy, adgangsbegrenset og/eller passordbeskyttet innhold, innloggingsinformasjon, sikkerhetskopier, databaser, servere, epostsystemer eller andre systemer relatert til Renholdere.no.

Det er ikke tillatt å skaffe seg eller prøve å skaffe seg tilgang til opplysninger, data eller annen informasjon knyttet til andre brukere av Renholdere.no eller til Renholdere.no sine samarbeidspartnere.

Det er ikke tillatt å forårsake eller forsøke å forårsake tjenesteavbrudd eller ustabilitet på Renholdere.no eller i andre systemer relatert til Renholdere.no.

Det er ikke tillatt for en leverandør å utgi seg for å være samarbeidspartner av eller på noe annet vis ha en relasjon til Renholdere.no uten å ha en aktiv avtale med Renholdere.no.

Ingen annen form for uærlig eller ondsinnet bruk av Renholdere.no er tillatt.

6. Tvisteløsning

Renholdere.no formidler kun kontakt mellom brukere og leverandører og er ikke en part i eventuelle tvister som måtte oppstå mellom disse. Renholdere.no tar ikke stilling til uoverensstemmelser som måtte oppstå mellom partene, og tar heller ikke stilling til påstander i evalueringer og tilsvar som partene er uenige i.

Renholdere.no er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med bruk av Renholdere.no skal søkes løst i minnelighet. Fører forhandlingene ikke frem vedtar partene Oslo Forliksråd og Oslo Tingrett som fast verneting.